Algemene voorwaarden van de firma CeNano GmbH & Co. KG

I. Geldigheid

Wij voeren uw bestelling in overeenstemming met de op het ogenblik van de bestelling geldende algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in hun actuele versie staan u op onze website [Adres] onder "AGB" ter beschikking. Verder sturen wij u onze algemene voorwaarden samen met de orderbevestiging. In geval van twijfel gelden onze in het internet gepubliceerde algemene voorwaarden. Veranderingen en aanvullingen behouden wij ons uitdrukkelijk voor. Andersluidende algemene voorwaarden worden geen bestanddeel van het contract.

 

II. Het contract afsluiten/afzien van het contract

1. Het contract komt tot stand door het feit dat wij uw bestelling door onze orderbevestiging aannemen: de orderbevestiging versturen wij per e-mail. Wanneer u bij uw bestelling geen e-mail adres aangegeven heeft dan komt het contract pas tot stand wanneer de waar toegestuurd wordt.

2. Wij behouden ons voor, ook na het afsluiten van het contract, een solvabiliteitscontrole uit te voeren en bij een negatief resultaat van het contract af te zien. Wij behouden ons eveneens voor van het contract af te zien wanneer de waar voor een periode van minstens vier weken niet beschikbaar is of in geval van foutieve gegevens waardoor wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren.

 

III. Herroepingsrecht

1. Wanneer u een privé-eindklant bent (consument in overeenstemming met § 13 BGB) dan kunt u uw bestelling binnen één maand herroepen. Deze periode begint op het ogenblik waarop de bestelde waar bij u aankomst en u in tekstvorm over uw herroepingsrecht geïnformeerd wordt. Om de termijn te vrijwaren volstaat het dat de herroeping op tijd verstuurd wordt. De herroeping hoeft niet gemotiveerd te worden. De herroeping kan in tekstvorm (brief, fax of e-mail) of door terugzending van de waar verklaard worden, en moet gericht worden aan CeNano GmbH & Co. KG, Hochfellnstr. 13; 84427 St. Wolfgang. Indien u de instructie over de herroeping voor het afsluiten van het contract in tekstvorm toegestuurd werd dan bedraagt de termijn voor de herroeping 14 dagen.

2. Waar die in een pakket verzonden kan worden moet op voornoemd adres naar ons teruggestuurd worden. Open in dit geval niet de verzegeling van de flessen, geopende flessen kunnen wij helaas niet terugnemen. Stuur ons de waar in perfecte, ongeopende toestand, in de originele verpakking en met de originele rekening per post terug. Om de termijn te vrijwaren volstaat het dat de waar tijdig verzonden wordt. De kosten voor de retourzending van de waar worden door de klant betaald, behalve indien aangetoond wordt dat de geleverde waarde niet met de bestelling overeenstemt. Onmiddellijk na ontvangst van de waar bij ons betalen wij u de koopprijs op de door u aan te geven rekening terug.

3. Voor waar in verslechterde staat verlangen wij schadevergoeding. Om een schadevergoedingsplicht te vermijden raden wij aan dat u binnen de herroepingstermijn de waar niet als uw eigendom in gebruik neemt en alles nalaat wat diens waarde doet afnemen. U hoeft geen schadevergoeding te betalen wanneer de verslechterde staat van de waar uitsluitend te wijten is aan een controle zoals deze in een winkel mogelijk geweest zou zijn.

4. Het herroepingsrecht volgens voornoemd Cijfer 1. geldt niet voor de bestelling van waar die volgens uw specificaties geproduceerd wordt of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften afgestemd is  (bijzondere productie).

 

IV. Levering, verzendingskosten en tol

1. Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren indien een deel van de bestelde waar tijdelijk niet leverbaar is. Bijkomende verzendingskosten worden in elk geval door ons gedragen.

2. Binnen Duitsland leveren wij binnen twee tot vier werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien wij de bestelde waar - bijvoorbeeld door de grote vraag - niet op stock hebben, dan zullen wij u over de hierdoor veroorzaakte vertraging inlichten. Bij verzending naar andere landen van de Europese Unie evenals naar Zwitserland duurt de levering dienovereenkomstig langer.

3. Indien mogelijk leveren wij met de koerierdienst GLS, tenzij de postverzending per DHL voor u beter is. De verzendingskosten bedragen:

 

Participatie van de klant in de verzendingskosten:

in Duitsland forfaitair: 5,95  EUR
naar België, Nederland, Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk: ab 9,90 EUR
naar Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Zwitserland: ab 14,90 EUR
naar Ierland, Finland, Portugal, Spanje, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië: ab 19,90 EUR
naar Groot-Brittannië en naar de Canarische Eilanden: ab 19,90 EUR
naar Turkije: ab 29,90 EUR
Rest van de wereld: ab 39,90 EUR

4. Bij warenlevering buiten de Europese Unie en Zwitserland kunnen importkosten (tol) ontstaan; deze kosten moeten door u betaald worden.

5.Leveringen naar het buitenland en expressleveringen, alsook leveringen naar een pakjesstation van de Duitse Post worden individueel berekend. Rembourskosten van de post, evenals met de betalingswijze rembours verbonden bijkomende administratiekosten gaan helaas in volle omvang ten koste van de klant. De kosten van een levering tegen rembours gaan ook ten laste van de klant wanneer de klant van het contract afziet en de waar naar ons terugstuurt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de naleving van levertermijnen indien wij dergelijke termijn niet schriftelijk bevestigd hebben. In dit laatste geval beperkt onze schadevergoedingsplicht zicht tot de kosteloze terugname van te laat geleverde waren.
Wanneer de waar niet beschikbaar is behouden wij ons het recht voor om uit het contract te stappen.

 

 

V. Betalingsvoorwaarden

1. Leveringen binnen Duitsland gebeuren per domiciliering, onmiddellijke overschrijving, creditkaart of storting per paypal. Stamklanten en openbare instellingen bevoorraden wij ook tegen rekening. Rembourskosten van de post, evenals met de betalingswijze tegen rembours verbonden extra administratiekosten gaan ten laste van de klant. Woont u niet in Duitsland dan is de betaling enkel per creditkaart mogelijk. Rekeningen binnen de EU kunnen wij dan zonder BTW opstellen wanneer u ons bij de bestelling uw BTW-nummer meedeelt. Indien het aangegeven facturatieadres ook na onze vraag niet bereikbaar is dan behouden wij ons het recht voor een aanvraag bij de dienst bevolking in te dienen om het correcte adres te verkrijgen. De kosten die ons daardoor ontstaan worden door de klant gedragen.

2. Verrekening en inhoudingsrechten zijn uitgesloten behalve indien uw tegenvorderning onbetwist is of rechtsgeldig vastgesteld wordt.

 

VI. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde waren blijven tot de volledige betaling ons eigendom.

 

VII. Gebreken (garantie)

1. Wanneer de door ons geleverde waar gebreken vertoont dan kunt u volgens de wettelijke voorschriften eisen dat ofwel het gebrek verholpen wordt of dat waar zonder gebreken geleverd wordt (correctie). Mislukt de correctie dan kunt u de koopprijs verminderen of - bij een aanzienlijk gebrek - het contract ontbinden.

2. De klant kan duidelijke gebreken aan de geleverde waar enkel claimen wanneer hij de gebreken binnen twee weken na levering met een exacte beschrijving schriftelijk of per e-mail bij ons reclameert. Doorslaggevend hiervoor is het tijdstip waarop de klacht verzonden wordt. Na dez e termijn kunnen geen klachten meer ingediend worden. Indien het om een contract gaat waarbij alleen handelaars betrokken zijn dan geldt bijkomend §§ 377 en volgende van het Duitse Handelswetboek.

3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die niet aan de waar zelf ontstaan is en evenmin voor andere vermogensschade.

 

VIII. Bescherming van de persoonlijke gegevens

U gaat akkoord met de opslag, verwerking en gebruik van de ons door uw bestelling toegestuurde persoonlijke gegevens om uw bestelling uit te voeren.

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

 

IX. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

1. Het Duitse recht is geldig, met uitsluiting van het UN-kooprecht.

2. Bevoegde rechtbank in het zakenverkeer met ondernemers is Erding. Wij hebben ook het recht, naar onze keuze, om op de firmazetel van de klant klacht in te dienen.

 
.